Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliği konusuna verdiğimiz değerle, yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına, veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeleri dikkatinize sunarız.

Giriş

İşbu aydınlatma ve rıza metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kalyon İnşaat Anonim Şirketi (‘Şirket’) ile diğer topluluk şirketleri tarafından işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘Kanun’) uygun olarak veri sahiplerinin açık rızasının alınması ve kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kanunun 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma ve rıza metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. Kanunda geçen ‘kişisel veri’ kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ‘kişisel verilerin işlenmesi’ kavramı kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kanunun 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde veri sorumlusu şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin, topluluk şirketlerimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/ müşteri/ tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) şirketimizin ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin, topluluk şirketlerimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) şirketimizin ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla; topluluk şirketlerimize ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak işlenebilecektir.

Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden şirkete başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; kanunun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kalyon Holding (“Kalyon”) Yürütülen Video Kamera İzleme Faaliyetine İlişkin Veri Koruma Politikası

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden şirkete başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; kanunun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kalyon’un Video Kamera İzleme Politikasının Amacı ve Kapsamı
İşbu Video Kamera İzleme Politikasında (“Politika”), Kalyon’un kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.İşbu Politika, kişisel verilerin korunması mevzuatı düzenlemelerine dayanılmaktadır.
Hangi Bölgelerde İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü
İşbu Politika ve buna bağlı olarak video kamera izleme faaliyeti Kalyon’un Genel Merkez binası ve eklentilerinde uygulanmaktadır. Tüm bu sayılan alanlarda katlarda 8 bina giriş çıkışlarında 2 adet olmak üzere toplamda 10 adet kamera mevcuttur. Belirtilen kamera sayısı şirketimizde güvenliğin sağlanması için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır. Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan kameraları çalışanların doğrudan çalışma ortamı ve lavabo, yemekhane, mutfak gibi alanlar hariç olmak üzere koridorları ve ofis giriş çıkışlarını görecek şekilde konumlandırılmıştır. Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir.

Videolar yetkili kişilerin bilgisayarı aracılığı ile görüntülenmektedir. Video kamera kayıtları sistem üzerinde muhafaza edilmektedir.
Kalyon Tarafından Yürütülen Video Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı
Video izleme sistemi, video ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünüdür. Bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7günü kayıt halindedir ve görüntüler şirket bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla kayıt alınan ortamın güvenlik ihtiyacına göre belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.

Video kamera kullanılarak izleme yapılması, Kalyon’un güvenlik politikasının bir parçasıdır. Kalyon bu sistemi yalnızca bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrolü amacıyla yürütmektedir.
İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Kalyon çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara idari işler birim yetkilisinin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi “Gizlilik Politikası” ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kalyon’un Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması
Video izleme faaliyetlerinin bütünlüğünün ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda elde edilen verilere yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği bir erişim politikası benimsenmekte ve elde edilen veriler hiçbir şekilde kanunen yetkili kişi veya kurumlar hariç olmak üzere 3.kişilere aktarılmamaktadır.
Kalyon’un Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi
Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Kalyon tarafından kayıtlar her halükarda bir haftayı geçmemektedir. Bir haftanın sonunda kayıtlar otomatik olarak silinmektedir.
Kalyon’un Kamera İzleme Politikası Hakkında Kamunun Bilgilendirilmesi
Kalyon’un video kameralar ile izleme faaliyeti, işbu bildirim metni ile Kalyon’un internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Kalyon’un bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.
Video Kamera ile İzlenen İlgili Kişilerin Hakları
Her bir ilgili kişi, Kalyon tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İlgili kişi yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini hukuk@kalyongrup.com adresine e-posta yoluyla iletebilir.

Kural olarak ilettiğiniz taleplere ilişkin olarak Kalyon tarafından en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Eğer geri dönüş sağlamazsa bunun sebebi başvuran ilgili kişiye bildirilecektir.

Kalyon, ilgili kişi hakkında cezai veya disiplin soruşturması yürütülmesi gibi durumlarda, ilgili kişinin talebini yerine getiremeyebileceğini beyan eder. Bunun dışında, ilgili kişinin talebinin yerine getirilmesi diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali varsa, bu durumda talep belirli sınırlamalara tabi tutularak yerine getirilebilir.

Saygılarımızla,
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU